ქცევის კოდექსი

შ.პ.ს. “A Rating” წარმოადგენს ფინანსური აქტივების მართვის კომპანიას, რომელიც საფინანსო ინსტიტუტებს და ბიზნეს კომპანიებს სთავაზობს პრობლემური პორტფელის ეფექტურ მენეჯმენტს. კომპანია 2009 წელ დაარსდა და წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან კომპანიას სექტორში. კომპანიის თანამშრომლების ექსპერტიზა და მრავალწლიანი გამოცდილება, ფილიალების ქსელი საქართველოს მასშტაბით და ინდივიდუალურ კლიენტზე მორგებული მომსახურების სისტემა უზრუნველყოფს კლიენტი ორგანიზაციის პრობლემის კომფორტულად გადაჭრას.
A Rating” არის საერთაშორისო საკრედიტო ასოციაციის “Credit Services Association”(CSA) წევრი. CSA-ს წევრობა გულისხმობს ქოლექშენ კომპანიების საერთაშორისო ქცევის კოდექსის აღიარებას და მის პრაქტიკაში გამოყენებას. CSA-ს წევრობა საშუალებას აძლებს კომპანიას მუდმივად სრულყოს ქოლექშენ სერვისების მეთოდოლოგია და დანერგოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პრაქტიკა.

ქცევის კოდექსი
ჩვენ მოწოდებული ვართ დავიცვათ აღნიშნულ ქცევის კოდექსში განსაზღვრული წესები, რომლებიც ეფუძნება კომპანიის მისიას, ხედვას, ღირებულებებს და სრულ შესაბამისობაშია CSA-ს ქცევის კოდექსთან და წარმატებით დავნერგოთ ისინი სამუშაო პროცესში. კომპანიის თითოეული თანამშრომელი პასუხიმგებელია კომპანიის წინაშე და იღებს ვალდებულებას, რომ მისი ყოველი ქმედება იქნება ორგანიზაციაში დანერგილი ქცევის კოდექსის შესაბამისი. ჩვენ გვწამს, რომ აღნიშნული ქცევის კოდექსი უზურნველყოფს ჩვენი საქმიანობის წარმატებას, ჩვენი კლიენტების და დებიტორების კმაყოფილების ზრდას და მათი მხრიდან ჩვენდამი ნდობის ამაღლებას.
ქცევის კოდექსის ზოგადი პრინციპები
ქცევის კოდექსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
1. ძირითადი მოთხოვნები
2. პრობლემური მომხმარებლების საქმეების მართვა
3. საჩივრები და დავების მართვა
4. მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობა
5. მონიტორინგი
ზოგადი პრინციპები
1. ძირითადი მოთხოვნები
კომპანია იღებს ვალდებულებას დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
1.1 მართოს ბიზნესი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არსებული რეგულაციების, მითითებების, მოთხოვნების და მოცემული ქცევის კოდექსის გათვალისწინებით.
1.2 მართოს ბიზნესი იმ დასახელებით და კორპორაციული სტილით, რომელიც არ გამოიწვევს კლიენტების, კრედიტორების და თანამშრომლების დაბნეულობას, არ ასოცირდება სახელმწიფო ორგანოსთან ან/და სხვა ტიპის ორგანიზაციასთან, რომელიც არ არსებობს ან საერთოდ კავშირში არ არის ჩვენს კომპანიასთან.
1.3 უზურნველყოს კომპანიის ქცევის კოდექსის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოახდინოს კოდექსის მუდმივი სრულყოფა.
1.4 მოცემული კოდექსის დასაცავად უზრუნველყოს თანამშრომლების განვითარება ტრენინგების საშუალებით.
1.5 რეგულარულად გადაიხედოს და შემოწმდეს კომპანიაში დანერგილი მეთოდოლოგიები, კომუნიკაციის სტრატეგია და შესაბამისობაში მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან.
1.6 უზრუნველყოს კომპანიაში დანერგილი სიზუსტე და ეფექტურობა, ყველა იმ ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით, რომელსაც ახორციელებს კომპანია.
1.7 არ დაუშვას ადამიანის უკანონოდ დისკრიმინაცია.
1.8 ვალდებულებას იღებს, რომ განხორციელოს კომპანიის პერიოდული აუდიტი მესამე მხარის მიერ.
1.9 დროულად მიაწოდოს მომხმარებელს ან მის წარმომადგენელს მოთხოვნილი ინფორმაცია საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით.
1.10 დაუშვებელია ქოლექშენ პროცესის დროს არალეგიტიმური მოთხოვნის დაწესება.
1.11 უზურნველყოს კლიენტ და პარტნიორ ოგანიზაციებთან გამჭირვალე და სამართლიანი ურთიერთობების დაცვა.
1.12 აუცილებელია დებიტორებთან კონტაქტის დამყარება გონივრულ დროს, გონივრული ინტერვალის დაცულობით და მათთვის სასურველი კომუნიკაციის ფორმის გათვალისწინებით. როდესაც შესაძლებელია მოახდინოს დებიტორების წინასწარ გაფრთხილება კომპანიის სამუშაო საათების და მათთან კონტაქტის დამყარების პერიოდულობის შესახებ.
1.13 მიიღოს სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს დებიტორების და მათი დავალიანებების შესახებ მონაცემების ზუსტი დამუშავება.
1.14 კონკრეტული დებიტორისგან საჩივრის მიღების შემთხვევაში შეაჩეროს ქოლექშენ პროცესი და მოახდინოს მასზე მყისიერი რეაგირება.
1.15 არ მოახდინოს დებიტორზე ზეწოლა ერთი პრობლემური ვალდებულების დასაფარად სხვა სესხის ასაღებად.
1.16 კონტაქტის დამყარებისას მოახდინოს იდენტიფიცირება და დარწმუნდეს, რომ საკონტაქტო პირი არის დებიტორი.
1.17 დებიტორებთან დაკავშირება უნდა მოხდეს სამართლიანად და გამჭირვალედ. დაუშვებელია მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.
1.18 რეგულაციების გათვალისწინებით ითანამშრომლოს დებიტორებთან და მათ უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან. დაუშვებელია მომხმარებლის საჯარო შერცხვენა.
1.19 დაუშვებელია, დებიტორის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელის მომსახურების პერიოდი შეიცავდეს კანონმდებლობით გაუთვალისიწნებელ ქმედებას, აგრესიულ მეთოდებს, ან ქცევას, ატყუებდეს მომხმარებელს, ან ადგილი ქონდეს უსამართლო და შეუფერებელ დამოკიდებულებას.
1.20 გარემოებების გათვალისწინებით, მოხდეს ხელშეწყობა განსაკუთრებით დაუცველი მომხმარებლების მიმართ, რომლებიც განიცდიან ფინანსურ გაჭირვებას.
1.21 დებიტორთან მუშაობისას გაითვალისწინოს მათი გარემოებები და გადახდისუნარიანობა.

2. მომხმარებლის სირთულეების მართვა
2.1 ფინანსური სირთულეები
ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
2.1.1 მიიღოს დებიტორისგან გონივრული წინადადება დავალიანების გადანაწილების თაობაზე და უზრუნველყოს მისი განხილვა დამკვეთ ორგანიზაციასთან იმ შემთხვევაში თუ ა) მათ წარადგინეს შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთი ან რწმუნებულება იმისა, რომ ვერ გადაიხდიან სრულად ბ) წარადგინეს შემოსავლების და ხარჯების ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ მაქსიმუმ რა თანხის გადახდის უნარი აქვთ.
2.1.2 აუცილებელია, გამოხატონ ემპათია იმ დებიტორების მიმართ, რომლებიც მძიმე ფინანსურ სირთულეებს განიცდიან.
2.1.3 სხვადასხვა საკრედიტო ვალდებულების მქონე მომხმარებლის გადახდისუნარიანობის შეფასების შემდეგ კლიენტის ინტერესის გათვალისწინებით მისი ფინანსური ზარალის მინიმიზაციის მიზნით მიეცეს მას ოპტიმალურ შედეგზე ორიენტირებული რჩევა და ამავდროულად, მიეცეს მას შემოსავლების თავისი შეხედულებისამებრ გადანაწილების საშუალება აღებული სხვადასხვა საკრედიტო ვალდებულებების დასაფარად.
2.1.4 მომხმარებლის მხრიდან დავალიანების დაფარვის მცდელობის დანახვის შემდეგ (როდესაც იგი მოტივირებულია, რომ დაფაროს დავალიანება და ეძებს ფინანსურ დახმარებას), სავალდებულოა, შეჩერდეს ქოლექშენ აქტივობა და მომხმარებელს მიეცეს 30 დღიანი ვადა საჭირო ფინანსური სახსრების მოსაძიებლად.
2.1.5 სავალდებულოა, თანამშრომელი მზად იყოს მომხმარებლის, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მხრიდან შეთავაზებული სიმბოლური შეთანხმებისთვის, როდესაც დებიტორს აღარ აქვს არანაირი ფინანსური რესურსი (რაც დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაციით) დავალიანების დასაფარად.
2.1.6 განიხილოს დამკვეთ ორგანიზაციასთან დებიტორის დავალიანებაზე დარიცხული ან/და დასარიცხი პროცენტის ჯარიმის, საკომისიოს და სხვა სანქციის შემცირება, ან შეწყვეტა, დადასტურებული ფინანსური სირთულეების და კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით.
2.1.7 უზრუნველყოს მომხმარებლის ინფორმირება იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება მესამე პირს გადაეცა სამართავად.

2.2 ფსიქიკური და ჯანმრთელობის პრობლემები
ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
2.2.1 მიიღოს და გამოიყენოს კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე. აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება უნდა იყოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში.
2.2.2 დებიტორის ფსიქიკური პრობლემების დადასტურების შემთხვევაში (შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით) თანამშრომელმა უნდა უზრუნველყოს “დამკვეთი” ორგანიზაციის ინფორმირებულობა და შეთავაზოს მას დავალიანების დახურვა, ან დავალიანების მოთხოვნაზე უარის თქმა.
2.2.3 იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებელს აქვს ფსიქიკური პრობლემები სასამართლოში საქმის წარმოება დაიწყოს მხოლოდ გონივრული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში.

3. საჩივრების და დავების მართვა
ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
3.1. საჩივრები
3.1.1 შეწყვიტოს ქოლექშენ სამუშაოები, სანამ ხდება საჩივრის შესწავლა.
3.1.2 უნდა მოხდეს საჩივრის მიღების დადასტურება და განხილვის პერიოდის მითითება.
3.1.3 მოთხოვნის საფუძველზე, უზრუნველყოს დებიტორის საჩივრის განხილვის პროცედურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
3.1.4 სავალდებულოა, როგორც წერილობითი ისე სიტყვიერი საჩივრის განხილვა და მართვა დაიწყოს მომენტალურად ყველა სტანდარტის და წესის დაცვით.
3.1.5 მიიღოს შესაბამისი ზომები ხარვეზის, ან შეცდომების აღმოჩენის/არსებობის შემთხვევებში.
3.1.6 კონკრეტული საჩივრის ანალიზის საფუძველზე მოხდეს ძირეული მიზეზის დადგენა, მიღებულ იქნას შესაბამისი ზომები ბიზნეს პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.
3.1.7 სავალდებულოა, ყველა საჩივრის აღრიცხვა საჩივრის ტიპის და მიზეზის მითითებით და მენეჯმენტისთვის სრული სტატისტიკის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

3.2. დავები
3.2.1 აუცილებელია, კლიენტის დავებში ჩართვა, დავების განხილვის და გამოძიების დროული უზრუნველყოფისთვის.
3.2.2 სავალდებულოა, დავების დასრულებამდე შეჩერდეს ამოღების ღონისძიებები.
3.2.3 უნდა მოხდეს მომხმარებლისთვის დავების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მიწოდება.
3.2.4 უზრუნველყოს კლიენტისთვის მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება.

4. მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობა
ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
4.1 პირადი და სენსიტიური ინფორმაციის დამუშავება განახორციელოს შესაბამისი კანონმდებლობის დაცვით.
4.2 უზრუნველყოს მონაცემთა მიღება და დამუშავება მხოლოდ ლეგიტიმური წყაროებიდან და ბაზებიდან.
4.3 მონაცემების უზუსტობის ან მონაცემებში შეცდომების აღმოჩენის შემთხვევაში გადადგას დაუყონებლივი ნაბიჯები როგორც შიგნით, ისე კლიენტ ორგანიზაციებთან, მონაცემების გამოსასწორებლად.
4.4 დებიტორთან ურთიერთობისას სავალდებულოა დროული ინფორმაციის მიწოდება კლიენტი ორგანიზაციისათვის, როგორც ფინანსურ გარემოებებზე, ისე ნებისმიერ დავაზე, საჩივარზე, ან ფსიქიკურ პრობლემაზე, და სხვა ისეთ შემთხვევებზე, სადაც საქმიანობის გაგრძელება გარემოებების შეუსაბამოა.
4.5 სავალდებულოა, კანონის დაცვით გაკონტროლდეს მესამე მხარესთვის ინფორმაციის გაცვლა და მისი შესაბამისი დაცულობა.
4.6 სავალდებულოა, დავრწმუნდეთ, რომ ვიღებთ ყველა სახის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს ინფრომაციის არასანქცირებული და არაკანონიერი დამუშავების და გამჟღავნების საწინააღმდეგოდ.
4.7 მომხმარებელთან ყველა შესაძლო კონტაქტის ეტაპზე მოახდინოს საკონტაქტო პირის იდენტიფიკაცია და შეძლებისდაგვარად დაადასტუროს ან განაახლოს ინფორმაცია დებიტორის შესახებ.
4.8 დაიცვას თითოეული კლიენტის მონაცემები, ინფორმაცია მათი სტრატეგიების და ბიზნეს მეთოდების შესახებ.
4.9 განახორციელოს წერილობითი ფორმით მონაცემების შენახვა და დაარქივება.

5. მონიტორინგი
კომპანია ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპები:
5.1 მუშაობის პროცესში, სავალდებულოა, შესაბამისი კანონმდებლობით, რეგულაციებით, ასევე განახლებების და მოცემული ქცევის კოდექსით ხელმძღვანელობა.
5.2 მოახდინოს თანამშრომლებში ქცევის კოდექსით გათვალისწინებული საკითხების ცოდნის დონის პერიოდული მონიტორინგი.
5.3 გამოყენებულ იქნას შესაბამისი ორგანიზაციული პროცესები თანამშრომლებში ქცევის კოდექსის გამოყენების უწყვეტი მონიტორინგის მიზნით.
5.4 მოახდინოს ქცევის კოდექსთან შესაბამისობის მონიტორინგის შედეგების აღრიცხვა და პერიოდული შეფასება.